• Organizácia prezenčnej výučby na I.stupni ZŠ

    •  

      

      

     na základe Rozhodnutia ministra  z 1. marca 2021

      

     Obnovenie prezenčnej výučby na I. stupni ZŠ od 8. marca 2021 prioritne  pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu vykonávať svoje zamestnanie formou home office a rovnako pre všetkých žiakov, ktorých zákonní zástupcovia majú dobrovoľný záujem o prezenčnú výučbu ich detí v priestoroch školy 

      

     Rozhodnutie riaditeľky školy o prezenčnej výučbe pre všetkých žiakov I.stupňa vychádza z vysokého záujmu zákonných zástupcov (ktorí nemôžu vykonávať svoje zamestnanie formou home office) o prezenčnú výučbu ich detí v priestoroch školy a  je plne v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ a bolo prerokované s riaditeľom RÚVZ Martin.

      

           Podmienky účasti dieťaťa na prezenčnom vzdelávaní :

      

     1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti

        

            A, zákonní zástupcovia, ktorí nemôžu vykonávať svoje zamestnanie formou home office predložia / vyplnia elektronicky tlačivo s názvom : Vyhlásenie o bezinfekčnosti-zak.zástupca, prezenčný výkon práce (MŠ, I.stupeň ZŠ), platné od 8.3.2021.docx , ktorým čestne prehlásia, že svoje zamestnanie nemôžu z objektívnych príčin vykonávať z domu.

      

           B, zákonní zástupcovia, ktorí majú dobrovoľný záujem o prezenčnú výučbu svojich detí predložia / vyplnia elektronicky tlačivo s názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň).docx  

      

      

     2. Negatívny test obidvoch zákonných zástupcov, žijúcich v jednej domácnosti s dieťaťom nie starším ako 7 dní alebo výnimky z testovania

      

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti (čestné prehlásenie) je možné poslať triednym učiteľom prostredníctvom Edupage (Bližšie info TU), prípadne predložiť v pondelok pri nástupe do školy. Účasť žiaka na prezenčnom vyučovaní v škole ja na zvážení rodičov. Neúčasť bude ospravedlnená. 

      

     Žiadame zákonných zástupcov, aby vzhľadom na aktuálne platné epidemiologické opatrenia, zvážili návštevu ranného školského klubu. 

      

      

     Usmernenie pre rodičov žiakov, ktorí sa prezenčnej formy nezúčastnia: 

     1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

     2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

     4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      

     Prípady, v ktorých má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR:

     Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

     • im bola nariadená karanténa/izolácia,

     • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno

     • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      

            Organizácia vyučovania sa môže zmeniť rozhodnutím RÚVZ v Martine, krízového štábu mesta Martin prípadne rozhodnutím ministra školstva. O prípadných zmenách Vás budeme ihneď informovať.

      

     Vážení rodičia, škola si je vedomá neustále sa meniacich nariadení, pokynov a rozhodnutí MŠVVaŠ vo veci organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré spôsobujú nedorozumenia a frustráciu. Chceli by sme vás touto cestou požiadať o porozumenie a  trpezlivosť, aby aj napriek nepríjemnej a zložitej situácii zostal aj naďalej v centre našej pozornosti žiak a jeho vzdelanie.