• Vyhlásenie o bezinfekčnosti

    •  

      

     Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

      

      

     Tlačivo je možné predložiť :

      

     ► Elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v Edupage

          - informácie k zriadeniu rodičovského konta poskytne konkrétny triedny učiteľ

      

      

     ► V tlačenej podobe