•  

     Ranný ŠKD

     6.00 – 7.40 hod.

     • individuálna činnosť, relaxácia, motivačná príprava na vyučovanie, hry, rozcvička, komunikácia so žiakmi,

      

     od 7. 40 hod.

     • presun žiakov do tried pod dozorom vychovávateľky

      

     11.45 – 14.30 hod.

     • preberanie žiakov od vyučujúcich,
     • relax, hygiena pred obedom, obed, pobyt vonku, aktivity (podľa plánovaných činností vychovávateľky),

      

     14.30 – 16.00 hod.

     • príprava na vyučovanie – samostatné robenie domácich úloh podľa záujmu žiakov,
     • didaktické hry a cvičenia,
     • aktivity podľa záujmu detí,
     • krúžková činnosť detí

      

     16.00 – 16.30 hod.

     • poobedný ŠKD (spojenie oddelení)
     • aktivity podľa záujmu detí

      

     Okrem organizovania pravidelných aktivít v jednotlivých oddeleniach, budeme realizovať celoklubové akcie

                                     

      Prihlasovanie detí:

     Žiaci sú prihlasovaní do školského klubu na jeden školský rok na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Účastníkom ŠKD môže byť aj žiak 2. stupňa.

      

     Príspevok v ŠKD

     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 97, Dodatok č. 9 bol stanovený povinný mesačný príspevok za pobyt žiaka v Školskom klube detí na 22 € za mesiac na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť príspevok najneskôr do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca na 

     IBAN: SK38 0200 0000 0016 6241 7758, ako doplňujúci údaj sa uvádza meno dieťaťa.

     V prípade neuhradenia platby bude dieťa nasledujúci mesiac vyradené z ŠKD.