• Plánované aktivity

    • V oddeleniach  školského klubu budeme pokračovať v doterajšom poznávaní slovenskej ľudovej slovesnosti a detskej literatúry . Zameriavame sa na čitateľskú gramotnosť, formou hlasného čítania rozvíjame u detí záujem nielen o čítanie ,ale aj o záujem čítať ľudové rozprávky. Základná téma  určitej rozprávky sa prelína všetkými  výchovnými oblasťami. Vychovávateľky vyberajú literatúru s ohľadom na vekovú skupinu detí, s ktorými v oddelení pracujú tak, aby bola pre deti zaujímavá a motivačná. Okrem organizovania pravidelných aktivít v jednotlivých oddeleniach, budeme realizovať celoklubové akcie:

      

     Jesenné obdobie                                

     Šarkaniáda- v spolupráci s l. stupňom                                                  

     Mesiac úcty k starším: program pre seniorov v DD                         

     Turistické popoludnia

     Športové aktivity- kolobežky

     Zdravé zúbky- rozhovory, CD Mira Jaroša

                                                     

     Zimné obdobie

     Vianočné tvorivé dielne- v spolupráci s l. stupňom

     Zábava a šport na snehu, modelovanie so snehom

     Návšteva Detského domova

     (zbierka šatstva a šk. potrieb)

                                                              

     Jarné obdobie

     Marec mesiac knihy : Týždeň hlasného čítania

     Beseda s Jankom Hraškom /pán Cíger/

     Návšteva antikvariátu

     Literárny kvíz- v spolupráci s l.stupňom ZŠ

     Turistické popoludnia

      

     Letné obdobie

     Environmentálna beseda s Jurajom Žiakom

     Rekreačné popoludnie s ,, opekačkou,,

     Turistické popoludnia

     Letný školský klub

      

     Celý rok sa budeme v školskom klube venovať téme „Zdravý chrbátik“- predchádzať deformitám chrbtice a viesť deti k správnemu držaniu tela. Formou filmov, odbornej literatúry, ukážok cvikov, ako aj samotného cvičenia detí s vychovávateľkami. Deti si postupne osvojujú nielen správne držanie tela pri sedení, ale aj pri hre a iných bežných činnostiach.