• Usmernenia k dištančnému vzdelávaniu

    • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA v ZŠ, Jozefa Kronera 25, Martin

     platná od 11.01.2021 do odvolania

      

     Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24.01.2021  upravuje sa výchovno–vzdelávací proces v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

      

     Žiaci 1. stupňa

     • Od  11.1. -15.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci   I. stupňa na dištančné vzdelávanie a postupujú podľa pravidiel dištančného vzdelávania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy.
     • Zákonnému zástupcovi bude, v prípade potreby,  vyplácaná pandemická OČR
     • Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný :

      

                         Ročník :                  Rozsah hodín výučby

                         1.  – 3.                     10h / týždenne

                4. -  5.                      12h/   týždenne

      

     • týmto odporúčaniam ŠPU  zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre I. stupeň, ktorý nájdete TU
     • ŠKD bude v prevádzke iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Prevádzka ŠKD bude zabezpečovaná každý deň od 6.00 – 16.00 hod.
     • Na základe rozhodnutia ministra nebude umožnené školské stravovanie.
     • Ako to bude od 18.01. 2021- do 24.01.2021  - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stup. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od aktuálnej situácie.
     •  
     • Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.

      

     V prípade nejasností alebo potreby  môžete kontaktovať vedenie školy na dostupných kontaktoch zverejnených na webovom sídle, príp. na FB školy.

      

      

     Žiaci 2. stupňa

      

     • Naďalej pokračujú vo vzdelávaní podľa doterajšieho rozvrhu a podľa pravidiel dištančného vzdelávania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy.
     • Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

     Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

     • Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.
     • Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.
     • Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. roč. prebehnú v dňoch 3.- 4. mája 2021.
     • Testovanie 9 sa uskutoční, a to v dňoch  9.- 10. júna 2021.

      

            Rozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 11.1.2021

      

      

      

               V Martine, 07.01.2021                                        Mgr. Jaroslava Paulovičová

                                                                                                   riaditeľka školy