• Školská jedáleň

    •  

      

     Školská jedáleň je v prevádzke denne od 6,30 do 15,00 hod.

      

     Výška stravného s účinnosťou od  1. Januára  2020 


       a, pre žiakov:                              

       I.  stupeň     1,21 €    príspevok na réžiu 0,35€    spolu 1,56€
       II. stupeň     1,30 €    príspevok na réžiu 0,35€    spolu 1,65€


       b, diéta:                 

       I. stupeň        1,46 €    príspevok na réžiu 0,35€     spolu 1,81€                       II. stupeň       1,56 €    príspevok na réžiu  0,35€    spolu 1,91€

      

       c, pre cudzích stravníkov:                                  spolu  3,15 € 

      

      

     Dotácia od štátu na stravu žiakom: 1,20 €

     Podľa zákona č. 544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (min. 1 hod.) a odobralo stravu v ŠJ. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

     Účasť žiaka na vyučovaní sa odkontroluje na základe triednej knihy a odobratie obedu na základe čípu a odčípovania sa pri obede v ŠJ !!!

     Prihlásiť na stravovanie v ŠJ sa môžu žiaci keď odovzdajú vypísaný a podpísaný Zápisný lístok.

     Následne je nutné poukázať na účet ŠJ sumu 20 €, ktorá bude slúžiť ako konto stravníka, z ktorého sa budú odratávať mesačné réžie a doplatok na stravu.      


     Úhrada stravného na účet :
          SK22 0200 0000 0016 3015 2257