• Špeciálny pedagóg

    •  

     Je odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

     Úlohy špeciálneho pedagóga:

      

     • priama individuálna práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy s učením.

     • individuálna pomoc žiakovi priamo na vyučovacej hodine

     • odporúčenia diagnostiky a  rediagnostiky žiakov (podľa potreby a daných predpisov)

     • zabezpečenie pomôcok (tabuliek, kompenzačných pomôcok ...)  deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     • náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine

     • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.).

     • účasť na zápise nových prvákov

     • konzultácia a spolupráca s rodičmi

     • spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi

     • zakladanie, vedenie, triedenie a aktuálizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.