• Testovanie 9 - 2020

    •  

     Celoslovenské  testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020,T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

     Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

     Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri sskvalitňovaní vzdellávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveňslúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

     Za prípravu a metodické riadenia priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenia testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.  S ciľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.