• Úlohy a členstvo

    •  

     V školskom roku 2020/2021 prebieha na našej škole aktívna činnosť žiackej školskej rady (skrátene ŽŠR). Je to reprezentatívny orgán žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

     Hlavné úlohy ŽSR:

     Vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, zastupovať žiakov aj navonok, voliť a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy, organizovať rôzne žiacke súťaže a podujatia a podieľať sa na zveľaďovaní a rozvoji našej školy.

     Členovia ŽŠR:

     Členom ŽŠR sú žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ (4. - 9. ročník), ktorí si získali dôveru spolužiakov a v tajných voľbách získali najvyšší počet hlasov. V roku 2020/2021 tvorí ŽŠR 14 členov.

     ŽŠR sa vo svojej práci riadi štatútom ŽŠR a pracuje podľa plánu práce na celý školský rok, ktorý je len orientačný, možno ho priebežne doplniť či zmeniť podľa žiackych požiadaviek.

     Koordinátor ŽŠR - Mgr. Libuša Bartková